دختره زبونش تو دستگاه عابر بانك گیر میكنه،میبرنش بیمارستان ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابربانك چكار میكرده

میگه: كارتم رو كه وارد كردم گفت زبان خود را وارد کنید

خدایا ....من هیچی نمیگم میخوام ببینم خودت چه تصمیمی میگیری

@MONTH_iran