اولین استند آپ کمدی برنامه ی بدون توقف با اجرایی عالی محمد پارسا قراخانلو (بازیگر )