روزانه 1234567 0935. نفر به دنیا میان

و 09339090909. نفر میمیرند

@jokochan

اما دومیه فعلا خاموشه ها