این خارجیا واسه چی انقد درخت کریسمسشونو تزیین میکنن ولی نمی خورنش؟

@jokochan

ما هر سال هفت سینمونو تا تهش میخوریم