خود خدا گفته از همدیگه پیشی بگیرید بعد اینا میان نگهداری حیوون خونگی رو حرام اعلام میکنن

@jokochan