تلگرام جدیدا ربات را طراحی کرده است که می توان یا آن صحبت کرد این ربات با شما احوال پرسی میکن و سوالاتی را که برای مفهوم باشد جواب میدهد

https://telegram.me/Smart1381_botآدرس این ربات